WhatsApp
Yükleniyor...

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

YAZILIM ÜRÜNLERİ KULLANIMI SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: SÖZLEŞME KAPSAMI
İşbu sözleşme Tekno Aven "Yazılım Ürünleri Satış Sözleşmesi"nin(satış sözleşmesi) eki ve devamı niteliğinde ve satış
sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup ……………… no ve …../…../………. tarihli satış sözleşmesinde belirtilen
yazılım ürününün veya ürünlerinin kullanım lisans hakları konusunda Tekno Aven Bilişim ve İnternet Hizmetleri A.Ş (Tekno Aven) ile
satış sözleşmesinde açık ünvanı ve adresi yazılı MÜŞTERİ 'nin karşılıklı sorumluluk ve haklarını tarif eder.
MADDE 2: KULLANIM LİSANSI KAPSAMI
2.1 Kullanım lisansı MÜŞTERİ 'ye, yazılımları, satış sözleşmesinde belirtilen lokasyon ve kullanıcı sayısını asmamak
kaydıyla bilgisayarlarına kurma, daimi olarak kullanma ve sadece yedekleme amacıyla kopyalama hakkı verir.
Yazılımın lisansta belirtilenden fazla lokasyonda ve belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için yeni
bir yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı satın alınmalıdır.
2.2 Kullanım lisansı, yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve yedeğinin alınması haklarını
kapsar.
2.3 MÜŞTERİ, yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına
sunamaz, kullandıramaz.
2.4 Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı Tekno Aven'e aittir ve bu sözleşme
kapsamı dışındadır.
2.5 MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.
MADDE 3: AYIPLI ÜRÜN ve KULLANICI HAKLARI
3.1 Arızalı çıkan yazılım ürünleri, kayıtlı olduğu CD-ROM ve yazılı doküman, fatura tarihinden itibaren en geç 15 gün
içinde iade edildiği takdirde yenisi ile değiştirilir veya bedeli karşılığında iade alınır veya arızalı malzemenin bedeli
satış fiyatından düşülür. MÜŞTERİ bu hakkını, faturası ile birlikte yazılımı satın aldığı Tekno Aven Yetkili Satıcısına
başvurarak kullanır. MÜŞTERİ, belirtilen süreden sonra ayıplı mal itirazında bulunamaz.
3.2 MÜŞTERİ, fatura tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde yazılımı herhangi bir neden göstermeksizin iade edebilir.
İadeler, iade faturası, ürüne ait cd, kullanım kılavuzu ve sair tüm materyaller ve MÜŞTERİ ' nin bir yetkilisi
tarafından doldurulmuş ve imzalanmış İADE FORMU ile birlikte kabul edilir. İade faturası kesilmediği, tüm
materyallerin iade edilmediği ve İADE FORMU' nun olmadığı durumlarda iade kesinlikle kabul edilmez.
3.3 Ayıplı mal kapsamında olmayan tüm iadelerde Tekno Aven MÜŞTERİ' ya yalnızca lisans bedelini geri öder. Toplam
satış bedelinin %30 unu oluşturan kuruluş ve eğitim bedelleri geri ödenmez. Bu bedel, varsa MÜŞTERİ' nin o ana
kadar ödemiş olduğu bedelden mahsup edilir, yoksa veya yeterli değilse MÜŞTERİ' nin bu bedeli Tekno Aven' e ödeme
yükümlülüğü devam eder.
MADDE 4: GARANTİ ve Tekno Aven’İN SORUMLULUKLARININ SINIRLANMASI
4.1 Tekno Aven ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren (6ay) altı aydır.
4.2 Tekno Aven ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan
dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir.
Tekno Aven, bu Yazılım Ürünleri Kullanım yazılımların kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm
ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı seklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
4.3 Tekno Aven, donanım veya işletim sistemi arızasından, Tekno Aven tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları
Tekno Aven' e ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, elektrik
problemlerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden, diğer programlardan ve kullanıcı
hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından ve yazılım hatalarından sorumlu tutulamaz.
4.4 Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından MÜŞTERİ sorumludur.
Tekno Aven manyetik ortamda saklanan bilgilerin güvenliğini garanti edemez.
4.5 MÜŞTERİ, kullanım lisansını aldığı yazılımları kuracağı ve kullanacağı bilgisayarların ve çevre birimlerinin yazılım
dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip olmasından sorumludur. MÜŞTERİ, Tekno Aven' in
yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Tekno Aven' in
sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan,
kabul ve taahhüt eder.

4.6 Tekno Aven, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı islerde veya kanuna aykırı olarak
kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan
hiçbir biçimde sorumlu değildir.
4.7 Taraflar, doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşmeden kaynaklanacak kendi aralarındaki tüm ihtilaflarda diğer
taraftan talep edebilecekleri her türlü tazminat miktarının (mali sorumluluğun) MÜŞTERİ' nin lisans bedeli olarak
ödediği miktarla sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu ihlal eden
eylemler saklı kalmak kaydıyla, tazminat talebini haklı kılan herhangi bir durumda Tekno Aven, MÜŞTERİ' den sadece
bu sözleşmenin toplam bedeli kadar tazminat talep edebilir. MÜŞTERİ da herhangi bir nedenle yazılım lisansını iade
hakkı doğduğunda, yazılımlar için ödediği lisans bedeli dışında herhangi bir nam altında tazminat talebinde
bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, bu şekilde karşılıklı olarak sorumluluklarını sınırlamışlardır.
4.8 Taraflar, Tekno Aven' in bu sözleşme konusu yazılımlar üzerinde MÜŞTERİ' ya yalnızca " kullanım lisansı " verdiğini,
MÜŞTERİ' nin üretkenlik, is, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması
gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar (akde/haksız fiile dayalı zararları) konularında
Tekno Aven 'in hiç bir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul
ve taahhüt etmişlerdir . Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir
şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt
olarak kabul edilmeyecektir.
MADDE 5: YAZILIM TEKLİF HAKLARI
5.1 Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk
Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.
5.2 Tekno Aven tarafından temin edilen yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı ve telif hakları Tekno Aven 'e ait olmayan veri
tabanı, işletim sistemi ve iletişim ağı yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından
münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.
MADDE 6: KURULUŞ ve EĞİTİM
6.1 Yazılımın MÜŞTERİ 'nin bilgisayarlarına ilk kurulusu Tekno Aven veya Tekno Aven tarafından yetkilendirilmiş Tekno Aven
Çözüm Ortakları tarafından gerçekleştirilir. ilk kuruluş hizmeti Yazılım Ürünleri Kullanım Lisansı ve Garanti
Sözleşmesi için MÜŞTERİ 'den satış sözleşmesinde belirtilen bedelin dışında ayrıca bir bedel talep edilmez.
6.2 İlk kuruluş hizmetlerine fatura, irsaliye, sözleşme, senet, tahsilat makbuzu, teşekkür mektubu, stok belgesi, uyarı
mektubu dökümlerinden MÜŞTERİ tarafından "FORM TASARIM TALEP FORMU" ile talep edilenlerinin
MÜŞTERİ 'nin matbu formlarına uyarlanması isi dahildir. Kuruluş sırasında MÜŞTERİ bu tür matbu formların bir
örneğini Tekno Aven 'e teslim etmeyi ya da ilk kurulusu takip eden 15 gün içerisinde kendi olanaklarıyla Tekno Aven 'e
ulaştırmayı kabul eder. Form tasarımları MÜŞTERİ 'ya internet üzerinden ulaştırılır. MÜŞTERİ 'nin internet
bağlantısının olmaması durumunda form tasarımları CD-ROM üzerinde ve kargo ile MÜŞTERİ 'ya ulaştırılır. Bu
durumda kargo giderleri MÜŞTERİ 'ya aittir.
6.3 MÜŞTERİ tarafından yapılacak her türlü yeniden kuruluş ve form tasarım talepleri Tekno Aven tarafından ilan edilen
tarifeler üzerinden ayrıca ücretlendirilir.
6.4 Tekno Aven MÜŞTERİ 'nin personeline satış sözleşmesinde belirtilen sekil ve şartlarda ücretsiz eğitim vermeyi kabul
ve taahhüt eder. Ancak eğitim hizmetinden yararlanabilecek personel sayısı MÜŞTERİ 'nin satın almış olduğu
kullanıcı lisansı ile sınırlıdır.
6.5 MÜŞTERİ 'nin işyerinde yapılacak eğitimler yazılımın ilk kurulusunun yapıldığı tarihte ve ilk kurulusu takiben
gerçekleştirilir.
6.6 MÜŞTERİ 'nin, tüm eğitimlerin kendi belirleyeceği bir adreste yapılmasını talep etmesi durumunda bu hizmet
Tekno Aven tarafından ilan edilen tarifeler üzerinden ayrıca ücretlendirilir.
6.7 MÜŞTERİ, çalışanlarının eğitime katılımlarını ve eğitimlerinin sürekliliğini sağlamakla sorumludur. Önceden haber
vermeden planlanan eğitimlere katılım sağlanmaması veya eğitimlerin yarıda bırakılması durumunda eğitim verilmiş
sayılır.
MADDE 7: SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ ve BAKIM
7.1 Tekno Aven, MÜŞTERİ 'nin kullanım lisansını satın aldığı tarihten itibaren altı ay süre ile MÜŞTERİ 'ya limitsiz
telefon desteğini ve ilgili yazılımların varsa yeni sürümlerini yükleme hakkını ücretsiz olarak verir. Bu sürenin
bitiminden sonra MÜŞTERİ dilerse Tekno Aven 'den veya Tekno Aven Çözüm Ortaklarından satın alacağı " YILLIK
BAKIM VE DESTEK SÖZLESMESİ" ile bu destek ve hizmetlerden yararlanmaya devam eder. " YILLIK BAKIM
VE DESTEK SÖZLESMESİ " bedeli satın alınan ürünlerin Tekno Aven tarafından ilan edilmiş cari satış bedellerinin
%25'i ile sınırlıdır.

7.2 Tekno Aven önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım
ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ bu yeni versiyon veya sürümü ve yeni
yazılı dokümanı ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan "yeni versiyona/sürüme geçiş" bedelini ödeyerek yeni bir
lisans almakla veya "YILLIK BAKIM VE DESTEK SÖZLESMESİ" çerçevesinde elde edebilir.
7.3 Yeni versiyon veya sürümü çıkan bir yazılımın mevcut versiyon veya sürümü, yeni versiyon veya sürümün piyasaya
çıkış tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile desteklenir. Ancak, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve programın
çalışmasıyla ilgili düzeltme ve yenilikler eski sürüm ve versiyonlara uygulanmaz. Üç yıllık süre sonunda eski
versiyon veya sürüm üretimden kaldırılır. Üretimden kalkan versiyon ve sürümlerin program CD ROM'ları,
dokümantasyonu ve bu yazılımlar için destek hizmeti Tekno Aven 'den temin edilemez. Tekno Aven yeni çıkan versiyon
veya sürümlerin MÜŞTERİ 'nin mevcut donanım ve işletim sistemi ile çalışacağını hiçbir şart ve şekil altında
taahhüt etmez.
7.4 Tekno Aven yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veritabanı ve iletişim ağı yazılımlarına destek hizmeti
vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek Tekno Aven 'in görev ve sorumluluğuna girmez.
MADDE 8: SÖZLEŞMENİN FESHİ
8.1 Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara, ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden
sona erer.
MÜŞTERİ'nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde,
MÜŞTERİ'nin Tekno Aven 'in telif haklarını ihlal etmesi halinde.
8.2 MÜŞTERİ bu durumda, elinde bulunan yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7
(yedi) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın yazılımı satın aldığı Tekno Aven Yetkili Satıcısına
teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.
8.3 Sözleşmenin bozucu şartla sona ermesi halinde, MÜŞTERİ 'nin bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu "bilgisayar
yazılımını kullanma lisans bedeli" sözleşme akit tarihinden sona erme tarihine kadar olan süreyi kapsayan "süreli
kullanma lisans bedeline dönüşür. Bu bedel, varsa MÜŞTERİ 'nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsup
edilir, yoksa veya yeterli değilse MÜŞTERİ 'nin bu bedeli Tekno Aven 'e ödeme yükümlülüğü devam eder
MADDE 9: SAİR HÜKÜMLER
9.1 Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş
karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü
yitirir.
9.2 Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki
hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.
9.3 MÜŞTERİ 'nin satış sözleşmesinde belirtmiş olduğu adres akdi tebligat adresi olup bu adrese yapılacak tebligatlar
iade olsa bile yapılmış sayılır. Bu adres aynı zamanda yazılım ürününün teslimat adresidir.
9.4 Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İzmir icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda T.C.
Kanunları uygulanır.